השפה העברית
לעיל, להלן ולקמן
כל הזכויות שמורות ©
לדף הקודם | לדף הבא

תודה לחיים שרעבי על הפניית תשומת הלב

במכתבים רשמיים, בכתבי בית דין ובחיבורים אקדמיים וכלליים, מרבים הכותבים להשתמש במילים לעיל, להלן, לקמן, כאשר הפירושים המקובלים הם:
לעיל – למעלה, קודם לכן (בספר או במאמר)
לקמן – לפנינו, הלאה, להלן, למטה
להלן – שם, במקום אחר; הלאה: "נאמר כאן מטר ונאמר להלן מטר, מה להלן, אף כאן" (מכילתא בשלח ג)
הפירושים הם מתוך מילון אבן שושן בהוצאת קרית ספר 1965.

מסתבר כי אין חילוקי דעות ביחס למילה לעיל שפירושה האחד הוא למעלה, כמו שאין חילוקי דעות ביחס למילה לקמן [או: כדלקמן], שפירושה האחד הוא למטה. כל זאת לגבי כיתוב שרוצים להזכירו בספר או במאמר.

באשר ל"להלן" – הדבר שונה: על פי הדוגמא המובאת בפירוש אבן שושן הנ"ל, ברור כי בשימוש המילה להלן הכוונה בפסוק היא במקום אחר, במקום אחר כלשהו, לאו דווקא למעלה או למטה, אלא – לא כאן כי אם שם.

אף על פי שבדרך כלל מזהים את המילה להלן עם לקמן, אפשר על פי המקורות להשתמש בה גם במשמעות של "במקום אחר", לרבות לעיל.

ראה גם תלמוד בבלי, סדר זרעים, מסכת ברכות ט' א':

הקטר חלבין ואיברים - מִצוותן עד שיעלה עמוד השחר: ואילו אכילת פסחים לא קתני [לא שונה], ורמינהי [והשווה]: קריאת שמע ערבית, והלל בלילי פסחים ואכילת פסח מצוותן עד שיעלה עמוד השחר.
אמר רב יוסף: לא קשיא [אין כאן קושי]: הא ר' אלעזר בן עזריה, הא רבי עקיבא, דתניא [שנאמר] (שמות יב): "ואכלו את הבשר בלילה הזה": רבי אלעזר בן עזריה אומר: נאמר כאן "בלילה הזה", ונאמר להלן (שמות יב): "ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה" - מה להלן עד חצות אף כאן עד חצות.

עינינו הרואות כי אין לפרש את להלן שבפסוק אלא – שם, במקום אחר, [לעיל ולא לקמן].


ליצירת קשר עם המחבר: avram@benezra.co.il.
© כל הזכויות שמורות